Osobní údaje a jejich ochrana


Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Roman Pavlovič - R & P, IČO: 44257414 se sídlem Tr. SNP 65, (dále jen "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Roman Pavlovič - R & P, Tr. SNP 65, 974 01 Banská Bystrica

email: hipkins@hipkins.cz

3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jednoho či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetickou, mentální, ekonomické, kulturní nebo společenskou identitu této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy (objednávky).

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je


2. Účelem zpracování osobních údajů je


3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

2. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechny dostupné technické a organizační opatření k zajištění osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový program, šifrování, zálohy, ochrana heslem.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochraně osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

V Banské Bystrici, 20.5.2018