Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží a služeb na internetové stránce elektronického obchodu HIPKINS.sk mezi společností Roman Pavlovič - R & P, Třída 65, 974 01 Banská Bystrica (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery ( dále jen "kupující").

1. Obecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky byly zpracovány dle Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů.
 • Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Roman Pavlovič - R & P, Třída 65, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 257 414, DIČ: 1074173067 (dále jen "prodávající") a kupujícím , jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 • Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s tím, že tyto obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na každou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé při uzavírání kupní smlouvy.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného a dostupného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků.
 • Prodávající je vázán kupujícímu svou nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce prodávajícího včetně ceny, během lhůty 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu. Při nepředvídatelných změnách bude prodávající v co nejkratším čase kontaktovat kupujícího o dalším postupu plnění smlouvy (objednávky).

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)

 • Kupní smlouva (objednávka) vzniká potvrzením procesu objednávání v elektronickém obchodu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 • Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
 • Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení celkové kupní ceny objednaného zboží.
 • Po předchozím přijetí objednávky vydá prodávající kupujícímu potvrzení, označené jako "Potvrzení objednávky", o akceptování objednávky formou e-mailu. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za akceptování objednávky.
 • Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje:
  • dostupnost zboží,
  • název a cenu zboží, cenu přepravy,
  • adresu místa doručení zboží spolu se jménem kontaktní osoby,
  • podmínky a způsob přepravy.
 • Kupní smlouvu lze měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající je povinen:
  • dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit ho způsobem potřebným na jeho ochranu při přepravě,
  • zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
  • odevzdat kupujícímu spolu se zbožím v písemné podobě návod v slovenském jazyce, potvrzený záruční list, dodací list a daňový doklad (fakturu). Faktura slouží i jako dodací a záruční list.
 • Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen:
  • převzít zakoupené nebo objednané zboží,
  • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
  • potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby,
  • nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
 • Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v potvrzení objednávky.
 • V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím k sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů podat návrh na mimo soudní řešení tohoto sporu určenému subjektu k mimosoudním řešením

          http://ec.europa.eu/odr/

5. Dodání zboží:

 • Česká pošta doručení na adresu
  • Doručení na adresu přes Českou poštu
  • Doba doručení  2 až 5 pracovních dnú od podání zásilky
 • Packeta
  • Možnost osobního odběru na některém z desítek výdejních míst po celé České republice
  • Zboží si umíte přímo na výdejním místě zkontrolovat a případně hned poslat zpět
  • Doba doručení 2 až 5 pracovních dnú od podání zásilky
 • Kurýr GLS

  • Doručení na adresu přes kuriérskou službu GLS
  • Doba doručení 2 až 5 pracovních dnú od podání zásilky


Dodací podmínky

 • Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 • Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 7 pracovních dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu.
 • Kupující je povinen převzít zboží na místě, které je uvedeno v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu na dodání zboží, a to i opakovaně, o čem prodávající vydá kupujícímu potvrzení. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží do 4 dnů ode dne, kdy byl kupujícímu dostupný, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání zboží třetí osobě prodávající vrátí kupujícímu jeho případně zaplacenou zálohu do 14 pracovních dnů.
 • Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou nezávaznými údaji.
 • Kupující je povinen zkontrolovat zásilku na neporušenost obalu hned po doručení. Pokud je obal zboží mechanicky poškozen, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží pod obalem. V případě zjištění poškození zboží sepíše dopravce s kupujícím záznam, tzv. škodní protokol. Na základě takto vyhotoveného záznamu prodávající poskytne odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodá kupujícímu nové zboží.
 • Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě 14 pracovních dnů od potvrzeného termínu dodání odstoupit od potvrzené objednávky. Pokud kupující za zboží předem zaplatil, prodávající mu vrátí zaplacenou částku bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím, do 14 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
 • Při platbě převodním příkazem je objednané zboží rezervováno po dobu 4 dní. Po uplynutí této lhůty má prodávající právo objednávku stornovat a zboží vrátit zpět do prodeje.


6. Kupní cena

 • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou
  • platební kartou na stránce prodávajícího - online platbou
  • převodem na bankovní účet nejpozději do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Po uplynutí této lhůty má prodávající právo objednávku stornovat a zboží vrátit zpět do prodeje.
  • dobírkou v místě dodání
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu Eura a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.
 • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.
 • Všechny uváděné ceny u zboží a službách jsou konečné, včetně DPH.

7. Vstup vlastnictví a přechod odpovědnosti za škody na zboží

 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 • Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího, v případě doručení dopravní společností, převzetím zboží od kurýra.

8. Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Roman Pavlovič - R & P, IČO: 44257414 se sídlem Tr. SNP 65, (dále jen "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou: Roman Pavlovič - R & P, Tr. SNP 65, 974 01 Banská Bystrica, email: hipkins@hipkins.sk
 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jednoho či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetickou, mentální, ekonomické, kulturní nebo společenskou identitu této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy (objednávky).
  • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 • Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
  • „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 • Doba uchovávání údajů
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  • podílející se na dodání zboží (služeb), realizací plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 • Správce múže předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 • Vaše práva
  • právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazání osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
  • právo namítat proti zpracování podle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 • Podmínky zabezpečení osobních údajů
  • Správce prohlašuje, že přijal všechny dostupné technické a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
  • Správce přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový program, šifrování, zálohy, ochrana heslem.
  • Správce prohlašuje, že, k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • Závěrečná ustanovení
  • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

9. Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky), výměna zboží

 • Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 • Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech.
 • Pokud poslední den lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den.
 • Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst . 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy
 • Zboží nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 • Provozovatel internetového obchodu (prodávající) vrátí zaplacené plnění za zboží včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 • V případě, že nám zboží bude doručeno po lhůtě 14 dnů, nebo zboží, které nebylo zakoupeno v našem obchodě, toto zboží vám bude odesláno na vaše náklady formou dobírky.
 • Náklady na dopravu budou vráceny pouze do výše nejlevnějšího z nabízených způsobů doručení. To však neplatí při částečném vracení zboží prodávajícímu, kdy prodávající vrátí spotřebiteli jen hodnotu vráceného zboží.
 • V případě odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje vrátit zboží prodávajícímu bez závad (vrácené zboží nesmí být poškozen, znečištěn, vypraný, změněn nebo opotřebovaný), doporučujeme v nepoškozeném původním obalu.
 • Nezbytnou podmínkou je, aby všechny etikety a štítky byly neporušené a připevněné na zboží.
 • Pokud dojde mezitím ke změně ceny zboží, cenový rozdíl Vám nebude účtován jako nedoplatek, ani vrácen jako přeplatek.
 • V případě, že spotřebitel vrátí prodávajícímu poškozené nebo jinak znehodnocené zboží, prodávající má nárok na náhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 • Náklady na zaslání zboží zpět prodávajícímu hradí spotřebitel.
 • Doporučujeme zboží vhodně zabalit a uchovat si doklad o jeho odeslání - za poškozený nebo ztracený zboží prodávající nepřebírá zodpovědnost.
 • V případě výměny zboží se postupuje stejným způsobem jako při odstoupení od kupní smlouvy, případně další postup bude předmětem dohody mezi prodávajícím a spotřebitelem.
 • Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z

10. Reklamační podmínky

 • Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.
 • V případě pokud vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci může uplatnit až po úplné úhradě ve smyslu § 151 občanského zákoníku.
 • Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak, postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Pokud kupující není spotřebitel, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
 • Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.
 • Náklady na zaslání zboží zpět prodávajícímu hradí spotřebitel.
 • Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  • k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  • nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
  • zanedbáním péče a údržby o zboží,
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
  • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 • Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
 • Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.
 • Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže, avšak ne na dobírku. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a přiložit vyplněný Reklamační formulář.

        (Http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf).

 • Reklamace je nutné zaslat výhradně písemně (poštou, e-mailem)
  • Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
  • Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
 • Práva kupujícího při uplatňování reklamace
  • při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,
  • při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).
  • reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
  • nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.
 • Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

11. Závěrečná ustanovení

 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 • Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna výhradně ve formě e-mailových zpráv, případně telefonicky.
 • Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu, občanským zákoníkem, zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Pokud není stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 • Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

       Orgán dozoru
           Slovenská obchodní inspekce (SOI)
           Inspektorát SOI pro Banskobystrický kraj
           Dolní 46
           974 00 Banská Bystrica

         V Banské Bystrici, 20.5.2018